การบรรยายสาธารณะ "Thai-Style Democracy": The Royalist Struggle for Thailand's Politics

มีข่าวประชาสัมพันธ์มาจากเมลิ่งลิสท์แห่งหนึ่งจ้ะ

โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายสาธารณะในหัวข้อ

"Thai-Style Democracy": The Royalist Struggle for Thailand's Politics

โดย Professor Kevin Hewison, Department of Asian Studies, University of North Carolina at Chapel Hill

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552

เวลา 08.45-12.00 น. ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ตึก 3 ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย