Creative Thailand : สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ (2)

มาต่อกับ Creative Thailand : สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตอน Facing the Challenges : ทางรอด... ทางเลือก ตอนที่ 2

ตอนที่ 1 : อารัมภบท และมุมมองของ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแรก ๆ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในสินค้า/บริการ * มองว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและผสมผสานความรู้ * ไม่มีใครที่คิดอะไรได้แล้วทำได้เลยในทันที * ปัจจัยที่ทำให้เกิดก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจคือการใช้เทคโนโลยี * ประเทศของเรามีรากเหง้าจากเกษตรกรรม ครอบครัวส่วนมากนับย้อนไปไม่ก็รุ่นก็เป็นเกษตรกรทั้งนั้น * จากนั้นเราก็ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม * ปัจจุบันเรายังคงใช้มาตรวัดความสำเร็จแบบยุคอุตสาหกรรม เช่น GDP หรือ GNP * การที่จะก้าวไปสู่ Creative Economy ได้นั้น ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm) * ต้องสร้างสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ * ต้องมีสิ่งที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เช่น เว็บไซ้ท์รวมความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียต่าง ๆ * เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการถ่ายเทความคิดต่าง ๆ * ในประเทศเกาหลี เทคโนโลยีดิจิทั่ล + Internet Platform + วัฒนธรรมเกาหลี นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของสังคม * คือการที่คนรุ่นใหม่เป็นผู้นำความคิดว่าประเทศจะเป็นไปในทางใด จากที่เมื่อก่อนคนอาวุโส (มากกว่า 40 ปี) จะสร้างผลกระทบมากกว่า * Creative Economy จะเกิดขึ้นได้เมื่อคนทั่วไปได้รับการยอมรับ (recognize) * มีคนกล่าวไว้ว่า ประเทศที่จะพัฒนาได้ คือประเทศที่ ศาสตราจารย์/นักวิจัย/นักออกแบบ ต้องรวย * ย้อนกลับมามองว่าประเทศไทยให้คุณค่ากับความคิดสร้างสรรค์มากแค่ไหน * เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น * ปัจจุบัน มีเพียง 1 ล้านครัวเรือน จากทั้งหมด 19 ครัวเรือน ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ทความเร็วสูง (broadband) * หากจำนวนนั้นขยับไปเป็น 90% ประเทศจะเปลี่ยนไปมาก * True เองนั้น ช่วยส่งเสริมการศึกษามากว่า 10 ปี * จากที่เคยช่วยพัฒนาหลักสูตรการศึกษา พบว่ากว่าหลักสูตรจะออกมาเป็นหนังสือนั้นนานเกินไป * วิธีการใหม่คือเอาการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ (media access) คือ Truevisions นั้น ไปสู่โรงเรียน 2,000 โรง * โดยใช้คอมพิวเต้อร์ + จอโทรทัศน์ โดยตั้งโทรทัศน์ไว้กลางห้อง ดึงสารคดีจากฐานข้อมูลออนไลน์ * การสร้างแรงบันดาลใจ จะทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งชีวิต * คิดว่าน่าจะมีการให้ครูได้อัพโหลดการสอนขึ้นเว็บ มีการโหวตจัดอันดับ เหมือน YouTube * ครูจะสามารถหา Best Practice ได้จากฐานข้อมูลออนไลน์ * เครื่องมือ (เทคโนโลยี) นี้ต้องถูกใช้ควบคู่ไปกับธรรมาภิบาล (good governance)